Tietosuojalausunto C-Date

(10.12.2021)

Tietosuoja on tärkeä asia Interdate S.A.-yhtiölle, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg (jäljempänä nimellä "Interdate S.A."). Tästä syystä asiakkaidemme tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan voimassa olevien tietosuojamääräysten mukaisesti (yleinen tietosuoja-asetus).

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, mikäli asiakas asettaa ne käyttöömme verkkosivustollamme tapahtuvan rekisteröinnin kautta C-Date-palveluja (jäljempänä nimellä "C-Date") tai yhteydenottolomakkeen yhteydessä varten ja saamme asiakkaalta valtuutuksen kerätä, käyttää ja käsitellä niitä.

 

Henkilötiedot

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä nimellä "asianomainen henkilö"). Pidämme eron maksuttoman profiilin henkilötietojen ja Premium-jäsenyyden henkilötietojen välillä.  

Maksuton profiili

Käytettäessä maksutonta rekisteröintiä keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Perustiedot: käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, salasana, sukupuoli, syntymäaika, parisuhteen tilanne

Henkilökohtaiset ominaisuudet: luonteenpiirteet, pituus, silmien ja hiusten väri, hiusten pituus, vartalon muoto, kuuluvuus etniseen ryhmään, ammatti, koulutus, juoma- ja tupakointitavat, vartalon koristus, seksuaaliset mieltymykset, erotiikan mukaan määritelty tyyppi (käyttäjän valitsemien kuvien perusteella)

Hakuprofiili- ja muut tiedot: maa, alue, lääni tai kaupunki, postinumero, henkilökohtainen tervehdysviesti, profiilikuvat

Asiakkaan transaktiotiedot: asiakastunnus, viestit, ensimmäisen rekisteröitymisen päivämäärä, meidän verkkosivustollamme käytetyt toiminnot, käyttölaite (matkapuhelin vai pöytätietokone), sisäinen jäljityskoodi, käyttötilanteen päivämäärä ja kellonaika, selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, laitteen tunnus, matkapuhelinpalvelujen tarjoaja.

 

Premium-jäsenyys

Premium-jäsenyyden perusteella keräämme lisäksi seuraavat tiedot:

Asuinosoite, etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja maksutiedot. Luottokorttitiedot välitämme turvallisen yhteyden kautta sopimuspohjaisille maksupalvelujen tarjoajallemme ja tallennamme ne nimettömästi.

 

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Käytämme edellä mainittuja henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakkaan toivomien toimintojen toteuttamiseen ja asiakaspalvelun mahdollistamiseen
 • vastaaminen asiakaskyselyihin ja kommunikointi kyselyihin vastaavien kanssa
 • meidän ja asiakkaan välisen liikesuhteen toteuttamiseen ja hallitsemiseen, esim. palveluiden tarjoamiseen, maksujen keräämiseen, laskutukseen ja maksuvaatimusten toteuttamiseen, kirjanpidollisiin tarkoituksiin
 • asiakkaan ja asiakaspalvelumme työntekijöiden välisen viestinnän kontrolloimiseen
 • tiedottamiseen uusista tai täydentävistä Interdate S.A.-yhtiön sekä Interdate S.A.-yhtiön yhteistyökumppanien tuotteista ja uutiskirjeen toimittamiseen
 • asiakaskyselyiden, markkinointikampanjoiden ja markkina-analyysien toteuttamiseen
 • oikeudellisten vaatimusten täyttämiseen (esim. verotuksellisten ja kauppaoikeudellisten vel­volli­suuksien suorittamiseen)
 • tuotteidemme, palveluidemme ja verkkosivustojemme ylläpitämiseen ja niiden turvallisuu­den takaamiseen estämällä ja havaitsemalla turvallisuusriskit, petoksiin tähtäävät menettelytavat ja muut rikolliset tai vahingoittamistarkoituksessa suoritettavat aktiviteetit, sekä analysoimalla sisältöä
 • riitojen selvittämiseen, olemassa olevien sopimusten toteuttamiseen, oikeudellisten vaati­musten esittämiseen sekä oikeuksien käyttämiseen ja puolustamiseen.

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseen, ja tähän sisältyy myös asiakkaan kanssa (sopimuksella määritetyn) luodun liikesuhteen toteuttaminen. Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana ovat – ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta – yleisen tietosuoja-asetuksen artiklat 6 (1) (b) ja (f) tai asiakkaan nimenomaisesti antama suostumus, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklaan 6 (1) (a).

Mikäli edellä mainittuja tietoja aiotaan käsitellä muihin tarkoituksiin kuin on alun perin määritetty niiden keräämiselle, velvollisuutenamme on ilmoittaa asiakkaalle aikeestamme ennen tällaista jatkokäsittelyä sekä määritellä uusi tarkoitus. Tällä tavalla asiakkaalla on mahdollisuus kieltää tietojensa käsittely muihin tarkoituksiin.

 

Tietojen luovuttaminen

Kaikkia asiakkaan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Asiakkaan henkilötietoja ei myydä ulkopuoliselle taholle.

Asiakkaan tietoja ei anneta periaatteessa ulkopuolisen tahon käyttöön, muutoin kuin silloin, kun asiakas on itse antanut tähän suostumuksensa tai kun meillä on tietojen luovuttamiseen lakisääteinen oikeus ja/tai velvollisuus.

Luovutamme henkilötietoja tuomioistuimille, veroviranomaisille, valvontaviranomaisille, jos se on lain mukaan sallittua ja vaadittavaa voimassa olevan lain noudattamiseksi tai jos se tapahtuu lakisääteisen vaatimuksen esittämiseksi tai oikeuden käyttämiseksi tai puolustamiseksi. Ryhdymme kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin asiakkaan henkilötietojen suojauksen takaamiseksi sopivalla ja asianmukaisella tavalla.

Välitämme asiakkaan henkilötiedot, jos se on palveluiden toteuttamiseksi välttämätöntä, edellä mainittuihin tarkoituksiin seuraaville liikeyrityksille tai yritysryhmille:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Saksa. Palveluntarjoajamme vastaa alustamme toiminnasta, ohjelmistomme jatkokehittelystä, asiakaspalvelusta, markkinoinnista ja uutiskirjeen lähettämisestä.
 • maksupalveluiden tarjoajille, maksusuorituksia vastaanottaville ja toteuttaville pankeille.
 • maksun maksamatta jättämisen yhteydessä perintätoimistoille liiketoiminnallisten intressiemme suojelemiseksi.
 • yhteistyökumppaneillemme, markkinointikumppaneillemme ja sähköpostitse toimi­tettavaan uutiskirjeeseen liittyville kumppaneillemme.
 • tietoja voidaan luovuttaa erikoispalveluiden tarjoajille asiakkaiden ja/tai ulkopuolisten tahojen toimesta tapahtuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.
 • IT-palveluntarjoaja tietojen tallentamiseen EU: ssa.

Tiedonsiirto kolmansien maiden palveluntarjoajille tapahtuu vain, jos ennalta määritetty tarkoitus sitä vaatii. Tiedonsiirrot ovat kaikkien EU:n vakiosopimuslausekkeiden sekä muiden tietosuojatakuiden mukaisia. Tällä varmistetaan, että tietoja käsitellään kaikkien tietosuojamääräysten mukaisesti, vaikka niitä käsiteltäisiin kolmannessa maassa (esim. Yhdysvalloissa).

Säilytysaika

Ellei tietojen keräämisen (esim. suostumuksen antamisen) yhteydessä ilmoiteta mitään nimenomaista säilytysaikaa, henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää välttämätöntä, paitsi jos niiden poistaminen ei ole mahdollista lakisääteisten säilytysvelvollisuuksien (esim. kauppa- ja verotusoikeudellisten säilytysvelvollisuuksien) vuoksi.

 

Tietojen turvallisuus

Käytössämme on teknisiä ja organisatorisia turvakeinoja, joita käyttäen tallennamme ja käsittelemme asiakkaan tietoja ja suojaamme ne peukaloinnilta, luottamuksellisuuden menettämiseltä, tuhoutumiselta ja valtuuttamattomien henkilöiden toimesta tapahtuvalta käytöltä. Yhtiömme turvakeinoja parannetaan jatkuvasti teknisen kehityksen pohjalta.

 

Rekisteröidyn oikeudet: oikeus saada tietää, oikaista ja poistaa omat henkilökohtaiset tiedot, rajoittaa niitä ja kieltää niiden käsittely sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Ilmoitamme asiakkaalle pyynnöstä kirjallisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, tallennammeko yhtiössämme henkilötietoja ja jos, niin mitä. Jos asiakas itse on rekisteröitynyt käyttäjäksi, tarjoamme hänelle mahdollisuuden saada tarkastella hänen omia tietojaan ja tarvittaessa muuttaa ja poistaa niitä. Jos yhtiömme tietoturvaan ja tietojen oikeellisuuteen tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta tallennetut tiedot ovat virheellisiä eikä käyttäjä itse pysty niitä oikaisemaan, yhtiömme korjaa ne asiakkaan vaatimuksesta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia yhtiötämme rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi asiakas voi vaatia, että hän saa tiedot, jotka hän on asettanut yhtiömme käyttöön, jäsennellyssä, käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää yhtiömme toimesta tapahtuva hänen henkilötietojensa käsittely.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus vaatia, että hänen henkilötietonsa poistetaan, mikäli lakisääteiset säilytysajat eivät tätä estä. Poistamme tiedot, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja jota varten niitä on käsitelty, tai kunnes asiakas peruu antamansa suostumuksen ja kun tietojen jatkokäsittelyyn ei ole enää muuta oikeudellista perustetta. Tämän lisäksi poistamme kyseiset tiedot, jos niiden käsittely on ollut meille tuntemattomasta syystä laitonta tai jos asiakas on kieltänyt niiden käsittelyn eikä käsittelylle ole muita etusijalle asetettavia oikeutettuja perusteita. Asiakkaan tiedot poistetaan myös siinä tapauksessa, että se on lakisääteinen velvollisuutemme. Yhtiömme on ottanut käyttöön teknisiä keinoja, joilla ilmoitetaan kaikille asiakkaan tietojen vastaanottajille niitä koskevista poisto- ja oikaisuvaatimuksista. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että olemme asettaneet käyttöön tai julkaisseet mainitut tiedot. Poistettavia kohteita ovat kaikki asiakkaan henkilötietoihin viittaavat linkit, kopiot ja monistukset.

Jos asiakas on antanut suostumuksensa omien henkilötietojensa käsittelyyn, hänellä on aina oikeus perua suostumus, jolloin peruminen vaikuttaa siitä hetkestä eteenpäin. Suostumuksen peruminen ei muuta aikaisemmin tapahtunutta tietojen käsittelyä laittomaksi.

Henkilötietojen luovuttaminen yhtiöllemme tapahtuu vapaaehtoisesti. Kyseiset tiedot ovat kuitenkin välttämättömiä sopimuksen solmimista ja asiakkaan pyyntöihin vastaamista varten. Ellei asiakas halua ilmoittaa tietojaan, sopimusta ei voida mahdollisesti solmia tai asiakkaan kysymyksiin ei voida ehkä vastata. Tietojen ilmoittaminen on välttämätöntä sopimuksen solmimiselle.

Yhtiömme tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat seuraavat:

[email protected] tai postiosoite

Interdate S.A.

C-Date-tietosuojavastaava

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus yhtiömme tiedonkäsittelytavoista asiasta vastaavalle tietosuojaviranomaiselle.

Yhtiöstämme vastaava tietosuojaviranomainen on seuraava:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Puh.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Asiakkaalla on asianomaisena henkilönä mahdollisuus kääntyä myös paikallisen, oman maansa tietosuojaviranomaisen puoleen: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Uutiskirje

Jos ilmoitat haluavasi tilata uutiskirjeen, luovuttamiasi tietoja käytetään pelkästään tähän tarkoitukseen.

Onnistuneeseen uutiskirjeen tilaukseen tarvitaan nimi ja voimassa oleva sähköpostiosoite. Kirjaamme vahvistuksesi uutiskirjeen tilauksesta.  Tietoja käytetään pelkästään uutiskirjeen lähettämiseen.

Asiakas voi perua milloin tahansa suostumuksensa tietojensa tallentamiseen ja niiden käyttöön, jonka tarkoituksena on uutiskirjeen lähettäminen. Jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki. Asiakas voi myös lopettaa uutiskirjeen tilaamisen milloin tahansa kirjoittamalla suoraan sähköpostiviestin osoitteeseen [email protected] tai lähettämällä tavanomaisen kirjeen seuraavaan osoitteeseen:

Interdate S.A.

C-Date-asiakaspalvelu

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

 

Raporttitiedot

Käyttäessään yhtiömme verkkosivustoa asiakkaan internet-selain välittää teknisistä syistä automaattisesti seuraavat tiedot (jäljempänä nimellä "raporttitiedot"), jotka yhtiömme kerää lokitiedostoihin, yhtiömme verkkopalvelimelle:

 • käyttötapahtuman päivämäärä ja kellonaika, linkittänyt verkkosivusto, haettu tiedosto, välitettyjen tietojen määrä, selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite ja internetpalveluntarjoajan verkkoaluetunnus.

Kyseessä olevat tiedot ovat ainoastaan tietoja, joiden perusteella ei voida tehdä päätelmiä henkilöllisyydestä. Tiedot ovat teknisesti välttämättömiä asiakkaan avaamien verkkosivuston sisältöjen näyttämiseksi ja pakollisia verkossa tarjottavien tarjouksien hyödyntämiseksi. Raporttitietoja analysoidaan vain tilastollisiin tarkoituksiin yhtiömme verkkonäkyvyyden ja sen takana olevan tekniikan optimoimiseksi, jonka jälkeen ne poistetaan.

Raporttitiedot tallennetaan erilleen muista tiedoista, joita kerätään yhtiömme palvelujen käytön yhteydessä.

 

Pseudonymisoitu tai anonymisoitu käyttäjäprofiili

C-Date toteuttaa analyysejä asiakkaan käyttäytymisestä C-Date-palveluiden puitteissa ja laatii tätä varten anonymisoituja tai pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja. Käyttäjäprofiilin arviointi ei tapahdu henkilöllisyyden perusteella, vaan anonyymisti tai pseudonyymejä käyttäen. Analyysien tarkoituksena on parantaa yhtiömme tarjoamia palveluja.

 

Seurantaan perustuvat analyysit, uudelleenmarkkinointityökalut

Tarjontamme parantamiseksi ja optimoimiseksi jatkuvasti käytämme niin sanottuja jäljitystekniikoita.

Google Analytics:

C-Date käyttää myös Google Analyticsiä, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, joka on Google Ireland Limited (jäljempänä nimellä "Google") verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää ns. evästeitä, jotka ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat asiakkaan tietokoneelle ja jotka mahdollistavat asiakkaan verkkosivuston käytön analysoinnin. Evästeiden tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä (mukaan lukien IP-osoite) välittyvät ja tallentuvat Googlen palvelimelle. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen asiakkaan verkkosivuston käyttöä, laatiakseen analyysejä verkkosivuston aktiviteeteista verkkosivustojen hallinnoijille ja tarjotakseen muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöön ja internetin käyttöön. Google luovuttaa tällaisia tietoja tarvittaessa myös ulkopuolisille tahoille, jos sitä laissa vaaditaan tai jos tällaiset ulkopuoliset tahot käsittelevät mainittuja tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä missään tapauksessa asiakkaan IP-osoitteita Googlen muihin tietoihin. Asiakkaalla on oikeus estää mainittujen evästeiden asennus käyttämällä selaimen vastaavaa asetusta; asiakkaan tulee kuitenkin tietää, ettei hän voi tällöin ehkä käyttää verkkosivuston kaikkia toimintoja niiden täydessä laajuudessa. Verkkosivustoa käyttämällä asiakas ilmaisee suostuvansa Googlen keräämien tietojen käsittelyyn edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuun tarkoitukseen. Lisätietoja Google Analytics -palvelusta ja tietoturvasta on nähtävissä kohdassa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Käyttäjäanalyysimme pohjalla on Universal Analytics järjestelmä. Sen avulla saamme tietoja tarjoustemme käytöstä eri laitteilla ("Cross Device"). Käytämme evästeteknologiaa, joka mahdollistaa kävijöiden tunnistamisen pseudonyymeillä, ilman käyttäjien henkilökohtaisia tietoja tai tietojen lähettämistä Googlelle. Halutessasi voit estää tietojesi keruun ja tallennuksen Google-selaimen liitännäisen avulla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Esto tulee tehdä erikseen kaikilla käyttämilläsi alustoilla, esimerkiksi muilla selaimilla tai mobiililaitteilla. Lisätietoja Universal Analyticsistä löydät osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Seuraavat Google Analytics-tuotteen toiminnot ovat käytössä:

 • Remarketing eli uudelleenmarkkinointi Google Analyticsin avulla
 • Google Display-verkon eli näyttöverkon näyttökertojen raportointi
 • Google Analyticsin avulla tapahtuva demografian ja kiinnostuksen kohteiden raportointi
 • Muut liitännäispalvelut, jotka tarvitsevat Google Analyticsia  kerätäkseen tietoja mainosevästeiden ja tunnisteiden avulla

Nämä mainostoiminnot käyttävät Google Analyticsia kerätäkseen tietoa online-käyttäytymisestäsi mainosevästeiden (lisätietojahttps://www.google.com/policies/technologies/types/) ja tunnisteiden avulla, sen lisäksi, että tietoa kerätään myös Google Analyticsin standardi-asennuksen kautta.

Google Adsense:

C-Datekäyttää myös Google Adsensea, palvelua, joka liittää sivustoille Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti , (jäljempänä nimellä "Google") mainosikkunoita. Google Adsense käyttää ns. evästeitä, jotka ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat asiakkaan tietokoneelle ja mahdollistavat asiakkaan verkkosivuston käytön analysoinnin. Google AdSense käyttää lisäksi ns. jäljittimiä (engl. web bugs) (piilotettuja grafiikoita). Tällaisten jäljittimien avulla voidaan kartoittaa tietoja, kuten kulloisillakin verkkosivuilla käyvien kävijöiden määrää. Evästeiden ja jäljittimien tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä (mukaan lukien IP-osoite) ja mainosten tuotto välittyvät ja tallentuvat Googlen palvelimelle. Google voi luovuttaa tällaisia tietoja edelleen Googlen sopimuskumppaneille. Google ei kuitenkaan yhdistä asiakkaan IP-osoitetta muihin asiakkaasta tallennettuihin tietoihin. Asiakkaalla on oikeus estää mainittujen evästeiden asennus käyttämällä selaimen vastaavaa asetusta; asiakkaan tulee kuitenkin tietää, ettei hän voi tällöin ehkä käyttää verkkosivuston kaikkia toimintoja niiden täydessä laajuudessa. Verkkosivustoa käyttämällä asiakas ilmaisee suostuvansa Googlen keräämien tietojen käsittelyyn edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuun tarkoitukseen.

Google Doubleclick:

C-Date käyttää myös Google Doubleclickia, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, (jäljempänä nimellä "Google") palvelua. Google Doubleclick käyttää ns. evästeitä asiakkaalle kiinnostavien mainosikkunoiden näyttämiseksi. Tässä yhteydessä määritetään asiakkaan selaimelle pseudonymisoitu tunnistusnumero (ID) sen tarkistamiseksi, mitkä ikkunat ovat tulleet näkyviin hänen selaimessaan ja mitkä ikkunat on avattu. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. DoubleClick-evästeiden käytön avulla Google ja sen kumppanisivustot pystyvät ainoastaan aktivoimaan ikkunoita aikaisempien meidän ja muiden tahojen verkkosivustoilla käyntien perusteella.

Google välittää ja tallentaa evästeiden tuottamat tiedot niiden arviointia varten Googlen palvelimelle. Google luovuttaa tietoja ulkopuolisille tahoille ainoastaan laissa säädettyjen määräysten perusteella tai toimeksiantoihin liittyvien tietojen käsittelyn yhteydessä. Google ei yhdistä missään tapauksessa asiakkaan tietoja muiden Googlen keräämien tietojen kanssa. Asiakkaalla on oikeus estää mainittujen evästeiden asennus käyttämällä selaimen vastaavaa asetusta; asiakkaan tulee kuitenkin tietää, ettei hän tällöin ehkä voi käyttää verkkosivuston kaikkia toimintoja niiden täydessä laajuudessa. Lisäksi asiakas voi estää evästeiden tuottamien ja hänen oman verkkosivuston käyttönsä perusteella saatujen tietojen keräämisen sekä tällaisten tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla linkin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout kohdasta DoubleClick-deaktivointilaajennus saatavilla olevan selaimen lisäohjelman. Vaihtoehtoisesti asiakas voi poistaa käytöstä Doubleclick-evästeet Digital Advertising Alliancen verkko­sivuston kautta käyttäen linkkiä https://adssettings.google.com/anonymous?hl=fi. Käyttämällä tätä verkkosivustoa asiakas ilmaisee suostuvansa Googlen keräämien tietojen käsittelyyn aikaisemmin kuvatulla tavalla ja aikaisemmin kuvattuun tarkoitukseen.

Lisäksi C-Date käyttää useiden eri palveluntarjoajien analysointiohjelmia käyttääkseen näin saatuja tietoja – anonymisoidulla tai pseudo­nymisoidulla tavalla ja laissa säädettyjä määräyksiä noudattaen – C-Date-palvelujen suunnittelemiseen ja parantamiseen tarpeiden mukaisesti sekä mainostamis- ja markkinatutkimustarkoituksiin.

Google Ads (uudelleenmarkkinointi)

C-Date käyttää lisäksi Google Ads -palveluun kuuluvaa uudelleenmarkkinointitoimintoa. Google Ads on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, (jäljempänä nimellä "Google") verkkomainontaohjelma. Uudelleenmarkkinointitoiminnon avulla pystymme tuomaan esiin verkkosivustomme käyttäjille muilla Googlen näyttöverkostoon kuuluvilla verkkosivustoilla (itse Googlen sivustoilla, ns. "Google-ikkunat", tai muilla verkkosivustoilla) käyttäjiä kiinnostavia mainosikkunoita. Tätä varten analysoidaan käyttäjän toiminta meidän sivustollamme, ts. mistä tarjouksista käyttäjä on ollut kiinnostunut. Siten käyttäjälle voidaan näyttää myös verkkosivustollamme käynnin jälkeen muilla sivustoilla kohdistettuja mainoksia. Tätä tarkoitusta varten Google tallentaa sellaisten käyttäjien selaimiin luvun, jotka aktivoivat Googlen tiettyjä palveluja tai käyvät verkkosivustoilla, jotka kuuluvat Googlen näyttöverkostoon. Tämän evästeeksi kutsutun lukutiedoston pohjalta kartoitetaan kyseisen käyttäjän käynnit. Luvun tarkoituksena on tunnistaa yksiselitteisesti tietyllä tietokoneella oleva verkkoselain eikä tiettyä henkilöä. Evästeen keräämät tiedot verkkosivustomme käytöstä (mukaan lukien asiakkaan IP-osoite) välittyvät ja tallentuvat tavallisesti Googlen palvelimelle. Haluamme korostaa, että Google Ads -toimintoa (uudelleenmarkkinointia) on laajennettu tällä verkkosivustolla koodilla "gat._anonymizeIp();" IP-osoitteiden anonymisoidun keruun (ns. IP-piilotuksen) takaamiseksi. Google kerää asiakkaan IP-osoitetiedon toimintamme ansiosta ainoastaan lyhennetyssä muodossa, mikä takaa anonymisoinnin onnistumisen ja estää asiakkaan henkilöllisyyteen liittyvien johtopäätösten tekemisen. Jos tällä verkkosivustolla aktivoidaan IP-anonymisointi, Google lyhentää asiakkaan IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenmaiden ja Euroopan talousalueen sopimusmaiden sisällä ennen tiedonkeruuta. Täydellinen IP-osoite välittyy vain poikkeustapauksissa Googlen Yhdysvalloissa olevalle palvelimelle, jolla se lyhennetään.

Asiakas voi estää evästeiden tallennuksen käyttämällä selainohjelmansa vastaavaa asetusta; haluamme kuitenkin korostaa, että hän ei tällöin ehkä voi käyttää verkkosivuston kaikkia toimintoja niiden täydessä laajuudessa. Lisäksi asiakas voi poistaa käytöstä kiinnostukseen perustuvat ilmoitukset Googlessa sekä kiinnostukseen perustuvat Google-ilmoitukset verkossa (Googlen näyttöverkoston sisällä) selaimensa avulla napsauttamalla osoitteessa https://adssettings.google.com/anonymous?hl=fi kohdan "Deaktivointiasetukset" painiketta "Deaktivoi". Lisäksi asiakas voi poistaa käytöstä kiinnostukseen perustuvan mainonnan evästeet valitsemalla estoasetuksen osoitteessa https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/. Tällöin asiakkaan tietokoneelle tallentuu estoeväste.

Google Firebase

C-Date käyttää Google Firebasea, joka on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (Google), tuottama palvelu. Google Firebase hyödyntää seurantateknologiaa, jonka avulla voimme analysoida kuinka sovellustamme käytetään. Tästä syystä sovelluksen käyttötietoja kerätään ja lähetetään Googlelle, jossa se tallennetaan paikallisille palvelimille laitteen mainontatunnusta käyttäen. Lisätietoja Google Firebasesta ja tietosuojasta löytyy osoitteista https://www.google.com/policies/privacy/ ja https://firebase.google.com/. Google on Privacy Shield -sertifioitu. Voit hallita mainontatunnusta laitteesi asetuksista (iOS: Tietosuoja > Mainonta > Rajoita mainosseurantaa, Android: Tili > Google > Mainokset).

Firebasea käytetään myös välittämään ponnahdusilmoituksia (tunnetaan myös sovellusviesteinä), eli viestejä, jotka näytetään vain sovelluksessa. Tästä syytä laitteellesi on annettu vaihtoehtoiseksi nimekkeeksi ponnahdusviite, joka toimii ponnahdusilmoituksen tai sovellusviestin kohdenimenä. Voit ottaa ponnahdusilmoitusten sisältöjä käyttöön tai poistaa niitä käytöstä halutessasi seuraavasti: (1) Kun sovellus on asennettu, löydät sen laitteeltasi kohdasta Asetukset > Sovellukset. Sieltä kohdasta Sovellusasetukset > Ilmoitukset voit määrittää ponnahdusilmoitusten sisällön. (2) Voit määrittää ponnahdusilmoitusten sisältöjä myös laitteesi kohdasta Asetukset > Ilmoitukset.

C-Date-yhtiön älypuhelinsovelluksissa käytetään Crashlytics-työkalua, joka on Google Firebase osa, sovellusten kaatumisten raportoimiseksi. Mitään henkilötietoja ei tällöin välitetä. Lähetettäviin tietoihin sisältyvät pelkästään reaaliaikaiset kaatumisraportit, tarkat tiedot koodipaikoista ja laitetiedoista, joiden tarkoituksena on helpottaa huoltoa ja parantaa sovellusten tätä kautta saatavaa vakautta. Crashlyticsin tietosuojalausunto on nähtävissä tästä: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

C-Date käyttää myös adjust GmbH:n, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Saksa, (jäljempänä nimellä "adjust") "adjust"-analyysitekniikkaa. Adjust käyttää tällöin käyttäjän IP- ja Mac-osoitteita, joita käytetään pelkästään anonymisoidussa muodossa. Näin niistä ei voida tehdä johtopäätöksiä, jotka liittyvät luonnolliseen henkilöön.

Mainontatunnus

Seuranta- ja mainontatarkoituksiin C-Date käyttää mainontatunnusta, joka tunnetaan myös mainostajan tunnisteena (IDFA) Apple-laitteissa, sekä Android-mainontatunnuksena (Advertiser ID) Googlen tuotteita ja palveluja käyttävissä laitteissa. Näihin viitataan tästedes nimekkeellä mainontatunnus. Käyttäjä voi poistaa mainontatunnuksen käytöstä. iOS-laitteilla tämä tehdään asetuksista kohdasta Tietosuoja > Mainonta ja valitsemalla "Rajoita mainosseurantaa". Android-laitteilla tämä tehdään kohdasta Google Asetukset (tai Asetukset > Google) > Mainokset ja valitsemalla "Poista aihepiiriin perustuva mainonta käytöstä". Mainontatunnuksen avulla tietoja kerätään sinua tunnistamatta.

Lisätietoa ja Applen tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Lisätietoa ja Googlen tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

iAD Framework

Apple Search -mainosten seuranta- ja mainontatarkoituksiin C-Date käyttää Applen iOS-sovellusta iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Yhdysvallat). Lisää tietoa, sekä Applen käytäntö Search-mainosten osalta löytyy osoitteesta: https://searchads.apple.com/privacy/ 

Kenshoo

C-Date käyttää Kenshoo (UK) Ltd.:n, 51 Great Marlborough Street, 4th Floor, London W1F 7JT, Yhdistynyt kuningaskunta, verkkoanalyysipalvelua ja tarjoustenhallintatoimintoa. Verkkosivustojemme suunnittelemiseen tarpeiden mukaisesti ja optimoimiseen kerätään tällöin anonymisoituja käyttötietoja, jotka tallennetaan keräten ne yhteen. Myös tämä verkkoanalyysipalvelu käyttää evästeitä. Asiakas voi kieltää omien (nimettömänä kerättävien) käyntitietojensa keräämisen, tallentamisen ja käyttämisen milloin tahansa. Tähän tulee käyttää Kenshoon estotoimintoa, joka löytyy osoitteesta https://kenshoo.com/privacy-policy/ "Opting out from our Services".

Facebook SDK

Lisäksi käytämme Facebook Inc.:n, 1 Hacker Way (9 460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, Yhdysvallat, ja Facebook Ireland Limitedin, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä nimellä "Facebook SDK") SDK-kehitystyökalua sovelluksiin liittyen. Facebook SDK:n avulla on mahdollista arvioida käyttäjien käyttäytymistä nimettömästi ja mitata aktiivisia käyttäjiä ja heidän käyttäytymistään (esim. postauksia, vastauksia, äänestyksissä annettuja ääniä). Tätä kautta yhtiöllämme ei ole mahdollisuutta tarkastella Facebookin tietoja eikä käyttäjien Facebook-tilien tietoja millään tavalla. Lisätietoja Facebook SDK:sta on nähtävissä osoitteissa https://developers.facebook.com/docs/ios ja https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Sivusto käyttää Taboolan sisällönhakuteknologiaa suositellakseen sinulle muuta mahdollisesti kiinnostavaa verkkosisältöä. Näiden suositusten tekemiseen Taboola kerää tietoa laitteestasi ja käytöksestäsi tällä sivustolla (ja muilla kumppanisivustoilla) sekä evästeiden että muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lue lisää Taboolan tietosuojakäytännöstä (https://www.taboola.com/privacy-policy) tai kiellä tietojen käyttö tästä (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout).

AWIN-kumppaniohjelma

Tällä sivustolla käytetään AWIN AG:n, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Performance Advertising Network -järjestelmää. Osana seurantapalvelujaan AWIN tallentaa siirtoraportteihinsa (esimerkiksi siirtymät ja myynnit) evästeitä käyttäjien laitteisiin, kun he vierailevat yrityksen asiakkaiden sivustoilla tai käyttävät muita verkkopalveluja, kuten tilaavat uutiskirjeen tai tilaavat verkosta. Näiden evästeiden ainoa tarkoitus on kohdentaa markkinointimateriaalia ja verkoston kehyksen vastaavat kustannukset oikein. AWIN ei kerää, käsittele tai käytä henkilökohtaisia tietoja. Eväste seuraa ainoastaan, kun laitteella avataan mainos. Yksittäistä käyttäjää paljastamatta AWIN-seurantaevästeeseen asetetaan yksilöllinen sähköinen numero, jolloin kun käyttäjä suorittaa toiminnon, kuten avaa tai selaa, mainostajan kumppaniohjelmisto tallentaa sen. Siinä ohella AWIN kerää tietoja myös laitteesta, jolla toiminto on tehty, kuten laitteen käyttöjärjestelmä- ja selaintiedot. AWIN:n evästeiden tallennus tehdään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan f mukaan. Verkkosivuston omistajan etu on todettu tässä yhteydessä, sillä ainoastaan evästeiden avulla voidaan tarkentaa omistajan yhteistyöstä saatava korvaus. Lisätietoa AWIN:n tietojenkäsittelymenetelmistä löytyy osoitteesta: https://www.awin.com/us/legal

Cloudflare

Käytämme teknologiakumppanimme Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Yhdysvallat palveluja verkkohyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta suojautumiseen sekä verkkosivustojemme latausaikojen optimointiin. Kaikki sivustolle tuleva tai sieltä lähtevä tieto (mukaan lukien sinun IP-osoitteesi) käsitellään Cloudflare-yrityksen maailmanlaajuisessa Content Delivery Network (CDN) -verkossa. Oletuksellisesti käytössä on lähin palvelinkeskus. EU:n sisällä palvelukeskuksia hallinnoi Cloudflare. EU:n ulkopuolisten palvelinkeskusten osalta sovelletaan „EU mukaisista mallisopimuslausekkeista“ -säännöstöä. Jotta Cloudflare kykenee tunnistamaan hyökkäykset ja puolustautumaan, kirjautumistiedot tallennetaan. Nämä tiedot poistetaan tavallisesti neljän tunnin, mutta viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua. Lisätietoja Cloudflare-yrityksen tietosuojakäytännöistä löytyy osoitteesta https://www.cloudflare.com/security-policy.  Tarkat tiedot Cloudflare -yrityksen tallentamista tiedoista löytyvät täältä: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Käyttämällä sivustoa hyväksyt Cloudflare-yrityksen tekemän tietojen käsittelyn ja tallennuksen yllä kuvatulla tavalla.

Luettelo yhteistyökumppaneistamme

Nähdäksesi listan kumppaneistamme joiden kanssa teemme yhteistyötä analyyttisissa-, suorituskyky- tai markkinointitarkoituksissa, klikkaa tästä. Suurin osa kumppaneistamme saa asiakkaamme henkilökohtaiset tiedot vain siinä tapauksessa, että asiakas vierailee sivuillamme kyseessä olevan kumppanin mainoksen kautta. Tulemme aina kunnioittamaan asiakkaan suosimia tietosuoja-asetuksia kun jaamme tietoja yhteistyökumppaneiden kanssa, toisin sanoen henkilökohtaisia tietoja tullaan tarjoamaan yhteistyökumppaneille vain jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Automatisoitu prosessointi

Tämä tehdään lajitellaksemme asiakas kohde- ja käyttäjäryhmiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kohderyhmäkohtaisten uutiskirjeiden lähettämiseen, joissa esitellään C-Date tuotteita ja palveluita, tai kohderyhmille räätälöityyn mainontaan, kuin myös asiakkaidemme tarpeita henkilökohtaisesti vastaavien palveluiden, tarjousten tai alennusten toimittamiseen. Laillinen perusta on C-Date perusteltu intressi omien tuotteidensa suoramarkkinointiin ja mainontaan. C-Date käyttää automaattista prosessointia myös vilpillisten toimintamallien tunnistamiseen ja verkkosivustojen väärinkäytön estämiseen. Seuraavat tiedot käsitellään tätä varten: Profiili-, käyttö-, maantieteelliset-, maksu- ja ostotiedot, kuin myös henkilötiedot, jotka kerätään rekisteröinnin yhteydessä, profiilin, palvelumme käytön ja ostoprosessin yhteydessä. Tiedoista tehdään yhteenveto salanimelle ja niitä verrataan aiempaan dataan automatisoidussa testissä. Väärinkäytösepäilyn yhteydessä työntekijä tarkistaa tiedot mukaanlukien kyseessä olevan profiilin ja sen tiedot, kuin myös muiden käyttäjien ilmoittamat sopimusrikkomukset. Jos palvelumme sisällä tai ulkopuolella havaitaan laitonta tai luvatonta toimintaa, ryhdytään toimenpiteisiin, joilla voi olla huomattava vaikutus käyttäjään (mukaanlukien käyttäjätilin jäädyttäminen ja sulkeminen). Oikeudellinen perusta on C-Date sekä C-Date jäsenten perusteltu intressi, että kolmannet osapuolet eivät väärinkäytä C-Date palvelua sopimuksellisiin ja / tai laittomiin tekoihin.

Evästeet

C-Date-palvelujen yksi osa edellyttää ns. evästeiden käyttöä. C-Date haluaa tässä nimenomaisesti korostaa asiakkaalle evästeiden käytön tärkeyttä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneelle joko rajallisen ajanjakson ajaksi (ns. istuntoevästeet) tai pysyvästi tietokoneen kiintolevylle (ns. pysyvät evästeet). Evästeet sisältävät esim. tietoa käyttäjän toimesta tapahtuvasta palvelimen käytöstä sekä tietoja siitä, mitä tarjouksia on siihen mennessä avattu ja mitä maksutapoja on käytetty aikaisemmissa ostoissa. Evästeiden pääasiallisena tarkoituksena on ensinnäkin laatia asiakkaalle räätälöity tarjous verkkosivustojen henkilökohtaisten asetusten tallentamisen avulla ja toisekseen muokata palvelujen käyttö mahdollisimman mukavaksi, jotta asiakkaan olisi helppo käyttää verkkosivustoja tarvitsematta määrittää joka kerta kaikkia asetuksia uudelleen. Evästeitä ei sitä vastoin käytetä ohjelmien itsenäiseen aktivointiin tai virusten lataamiseen asiakkaan tietokoneelle.

C-Date käyttää istuntoevästeitä, kumppanien ja haaraliikkeiden evästeitä ja pysyviä evästeitä.

 

Istuntoevästeet:

C-Date käyttää ns. istuntoevästeitä. Ne eivät tallennu asiakkaan tietokoneen kiintolevylle, ja ne katoavat, kun selain suljetaan. Istuntoevästeitä käytetään erityisesti sisäänkirjautumistietojen todentamisessa rekisteröintimenettelyjen yhteydessä.

 

Kumppaneiden ja haaraliikkeiden evästeet:

Lisäksi C-Date käyttää ns. kumppaneiden evästeitä ja haaraliikkeiden evästeitä. Niillä tarkoitetaan evästeitä, joita asetetaan, kun asiakas aktivoi C-Date-palvelun jonkin sen yhteistyökumppanin mainosruudun kautta. Tällaisia evästeitä käytetään yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvaan laskutukseen, eivätkä ne sisällä asiakkaan henkilötietoja. Ne katoavat automaattisesti asiakkaan rekisteröityessä C-Date-verkkosivustolla tai kulloisenkin evästeen käyttöiän päättyessä.

 

Pysyvät evästeet:

C-Date käyttää ns. pysyviä evästeitä tallentaakseen henkilökohtaisia käyttöasetuksia, joita asiakas syöttää käyttäessään C-Date-palveluja. Näin varmistetaan yhtäältä, että asiakas löytää henkilökohtaiset asetuksensa uudelleen käydessään taas C-Date-verkkosivustoilla, ja toisaalta ne auttavat erottamaan automaattisesti, mikä jäsenyys asiakkaalla on, onko hän jo nähnyt tietyt tiedot tai mainoskampanjat ja onko hän osallistunut johonkin kyselyyn. Pysyvien evästeiden käytöllä tähdätään C-Date-palvelujen yksilöllistämiseen ja parantamiseen.

 

Kumppaneiden sivustot:

Siinä tapauksessa, että C-Date-palvelu on liitetty yhteistyökumppanin verkkosivustolle, voidaan käyttää myös tällaisen yhteistyökumppanin evästeitä. C-Date-palvelulla ei ole mahdollisuutta valvoa tätä, eikä se ole vastuussa yhteistyökumppaniensa käytänteistä. C-Date suosittelee, että asiakas selvittää oman turvallisuutensa nimissä kulloisenkin kumppaniyrityksen tietosuojaperiaatteet. Sama pätee tilanteisiin, joissa asiakas avaa yhteistyökumppanin verkkosivuston C-Date-verkkosivuston tai –sovelluksen kautta.

Useimmissa verkkoselaimissa on oletusasetuksena, että ne hyväksyvät evästeitä. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus ja mahdollisuus valita selaimensa asetukset siten, että se torjuu evästeet tai ainakin pyytää vahvistusta asiakkaalta ennen niiden käyttöä. Jos asiakas päättää kieltää tai estää evästeiden käytön, seurauksena saattaa kuitenkin olla, että C-Date-palveluiden laajuus rajoittuu ja että kaikki tarjoukset eivät ole käytettävissä häiriöttä.

 

Suostumus

Solmimalla sopimuksen hyväksyn henkilötietojeni keräämisen ja käsittelyn edellä mainittuihin tarkoituksiin Interdate S.A.:n, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg , ja sellaisten ulkopuolisten tahojen toimesta, jotka toimivat Interdate S.A.:n nimissä ja tämän toimeksiannosta.

Olen saanut tiedokseni, että Interdate S.A.:n suostumus kirjataan.

Lisäksi olen saanut tiedokseni, että edellä mainittuihin tarkoituksiin kerättyjä itseäni koskevia henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti.

Minulle on kerrottu, että tietojeni käsittely perustuu vapaaehtoisuuteen ja että voin kieltää tai perua tulevaisuutta koskien milloin tahansa tietojeni käsittelyyn liittyvän suostumukseni ilman, että siitä koituu minulle haitallisia seurauksia.

Suostumuksen perumiseen riittää sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan Interdate S.A.:lle rekisteröity sähköpostiosoite, maa ja, asiakkaan käyttämä C-Date-palvelu ja joka lähetetään osoitteeseen:

[email protected]

Olen saanut tiedokseni, että voin lähettää suostumustani koskevan peruutuksen myös faksitse faksinumeroon 00 358 98 565 72 67 tai kirjallisesti osoitteeseen Interdate S.A., C-Date-asiakaspalvelu / suostumuksen peruutus tai tietojen oikaisu,

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

.

 

Suostumus tietojen käsittelyyn mainostarkoituksessa

Suostun siihen, että Interdate S.A. lähettää minulle itselleni sopivia tietoja uusista tai täydentävistä tuotteista. Tähän sisältyy myös Interdate S.A.:n kumppaniyritysten mainonta.

Olen saanut tiedokseni, että voin perua suostumukseni tietojeni tallentamiseen ja käyttämiseen mainosten lähettämiseksi minulle milloin tahansa maksutta ilman, että siitä aiheutuu minulle haittaa ja siten, että peruutus koskee tulevaisuutta. Tähän riittää sähköpostiviesti, joka lähetetään osoitteeseen [email protected], ja jossa ilmoitetaan Interdate S.A.:lle rekisteröity sähköpostiosoite, maa ja, asiakkaan käyttämä C-Date-palvelu .