Interdate S.A.:n yleiset sopimusehdot

(viimeksi muutettu 26.04.2021)

Johdanto:

Seuraavissa yleisissä sopimusehdoissa säädetään C-Date palveluiden käyttöehdoista. Näitä palveluja tarjoaa Interdate S.A. (13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg (jäljempänä "C-Date"). Kaikkia C-Date asiakkaita koskevat ainoastaan seuraavat yleiset sopimusehdot riippumatta siitä, onko palvelun käyttö maksutonta vai maksullista tai käytetäänkö sitä Suomessa vai Suomen ulkopuolella. Näistä yleisistä sopimusehdoista tulee keskeinen osa sopimusta. Ehdoista poikkeavia asiakkaan sopimusehtoja ei hyväksytä. Palveluun rekisteröityessään asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä yleiset sopimusehdot ja hyväksyvänsä ne. Asiakas hyväksyy yleiset sopimusehdot, kun hän rekisteröityessään antaa suostumuksensa painamalla tätä tarkoitusta vastaavaa painiketta.

Huomautus: emme tarjoa palveluamme Luxemburgissa asuville asiakkaille. Jos asut Luxemburgissa, sinulla ei ole oikeutta rekisteröityä palveluumme. Yleisten ehtojen kohdat 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) myynti 2, 4. (2) virke 2  eivät enää koske Luxemburgissa asuvia kuluttajia/asiakkaita.

1. Sopimuksen kohde

(1) Sopimuksen kohteena on rekisteröityneiden asiakkaiden C-Date internetsivuston/mobiilisovelluksen tarjoamien palvelujen käyttö. Palveluja saavat käyttää vain asiakkaat, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Alaikäisiltä käyttö on kielletty.

(2) C-Date mahdollistaa asiakkaille pääsyn palveluun siten, että asiakas täyttää rekisteröitymisen yhteydessä erityiskriteerein laaditun kysymyslomakkeen.

(3) Asiakkaan kysymyslomakkeella antamat vastaukset, sekä muut henkilötiedot tallennetaan Interdate S.A. tietokantaan. Näitä tietoja voidaan verrata kaikkien muiden Interdate S.A. asiakkaiden tietoihin. Tämä vertailu tehdään Interdate S.A. kehittämän algoritmin avulla, joka mahdollistaa kahden asiakasprofiilin yhteensopivuuden arvioinnin. Kun asiakkaan profiilia on verrattu kaikkiin muihin asiakastietoihin tietokannassa, hän saa tuloksena listan niistä muista asiakkaista, jotka sopivat parhaiten hänelle (yhteydenottoehdotukset).

2. Sopimuksen synty

 (1) C-Date palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. C-Date iOS mobiilisovelluksen ollessa saatavilla, rekisteröityminen tämän iOS-sovelluksen avulla vaatii sovelluksen lataamista Apple iTunes sovelluskaupasta. C-Date Android mobiilisovelluksen ollessa saatavilla, rekisteröityminen tämän Android -sovelluksen avulla vaatii sovelluksen lataamista Google Play Kaupasta. Rekisteröityminen on ilmaista. Asiakkaan rekisteröityessä palveluun hänen ja C-Date välille syntyy maksuton sopimussuhde, johon pätevät nämä yleiset sopimusehdot. Rekisteröitymisen jälkeen asiakas voi käyttää palvelun perustoimintoja kuten mahdollisuutta saada yhteydenottoehdotuksia. Myös nämä perustoiminnot ovat maksuttomia.

(2) Lisäksi C-Date tarjoaa maksullisia lisäpalveluja niin sanotun premium-jäsenyyden puitteissa, esimerkiksi yhteyden luomista yhteydenottoehdotusten pohjalta. Ennen maksullisen palvelun käyttöä asiakkaalle ilmoitetaan kaikissa tapauksissa, että seuraavat palvelut ovat maksullisia ja että niistä koituu ilmoitettu määrä maksuja. Asiakas valitsee tarjotuista vaihtoehdoista tilausajanjakson, jonka ajaksi hän haluaa tilata palveluiden käyttömahdollisuuden (palvelun tilaus). Asiakkaan ostama tilausajanjakso jatkuu automaattisesti kohdan 6 neljännen alakohdan mukaisesti (esimerkiksi 6 kuukaudella). Asiakas solmii maksullisen sopimussuhteen, kun hän antaa maksutietonsa ja hyväksyy tilauksen klikkaamalla maksutapahtuman hyväksyvää painiketta. Vastaavat maksut suoritettuaan asiakas voi käyttää maksullisia palveluja. Kaikki muut palvelut ovat normaalisti maksuttomia.

(3) C-Date pidättää  itsellään oikeuden estää kenen tahansa asiakkaan pääsy C-Date palveluun jos hän käyttää palvelua laittomalla tavalla tai rikkoo näiden Yleisten Sopimusehtojen mukaisia velvollisuuksia.  Pääsyn estäminen ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla asiakkaan velvollisuuteen maksaa ostettua palvelua. Tällaisessa tapauksessa mitään, enintään 350€:n, jo C-Datella maksettua summaa ei korvata, vaan  se pidetään sakkomaksuna. C-Date pidättää itsellään myös nimenomaisen oikeuden vaatia kiinteämääräistä, jopa 350€:n sakkomaksua asiakkailta, jotka eivät ole vielä maksaneet mitään, tai ovat maksaneet 350€:a pienemmän summan. Tämä ei estä muiden vaateiden esittämistä todellisten menetysten ollessa suurempia.

(4) C-Date:n tarjoama palvelu on periaatteessa käytettävissä 24/7. Käytettävyysaste on vuosittain 99,5%. Siitä ovat poisluettuina huoltokatkot ja ohjelmistopäivitykset, tekijät, jotka eivät ole C-Date:n hallinnassa, kuten Internet-palveluiden katkokset, joista kolmas osapuoli on vastuussa ja ylivoimaiset esteet. C-Date suosittelee asiakkaitaan käyttämään uusinta (selain) teknologiaa ja oikeiden selainasetusten käyttöä (aktivoi Java script, evästeet ja ponnahdusikkunat) parhaan C-Date-kokemuksen saavuttamiseksi.

Vanhentunutta tai standardista poikkeavaa teknologiaa käytettäessä C-Date ei voi taata kaikkien palveluiden ja ominaisuuksien asianmukaista toimintaa.

3. Käyttöehdot

 (1) Asiakas vakuuttaa, että hän on maansa lainsäädännön mukaisesti yli 18-vuotias ja siten täysi-ikäinen, sekä täysimääräisesti oikeustoimikelpoinen tämän sopimuksen solmimiseksi kaikilta osin lainvoimaisella tavalla. Pyydettäessä asiakas on valmis todistamaan täysi-ikäisyytensä esittämällä kopion henkilötodistuksestaan tai passistaan sekä siitä pankki- tai luottokortista, jota hän on käyttänyt palveluun rekisteröityessään.

(2) Asiakkaan tekemää tilausta ei saa jakaa muiden henkilöiden kanssa eikä sitä voi siirtää toisen henkilön nimiin. Asiakas on lisäksi velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät alaikäiset henkilöt saa pääsyä palveluun asiakkaan tahallisen toimen tai huolimattomuuden takia. Asiakas on itse vastuussa hänelle annettujen kirjautumistietojen salassapidosta niin, etteivät alaikäiset perheenjäsenet, ystävät, tuttavat tai muut kolmannet osapuolet saa niitä tietoonsa.

(3) Asiakkaan tulee ilmoittaa C-Datelle ajantasaisesti niiden henkilötietojensa muuttumisesta, joita tarvitaan sopimuksellisten velvollisuuksien täyttämiseen. Tämä pätee erityisesti palveluun rekisteröitymisen yhteydessä käytettyjen tilitietojen ja luottokortin voimassaoloajan muutoksiin.

(4) Asiakas on salassapitovelvollinen. Asiakas ei saa ilman tietojen laatijan nimenomaista ennakkolupaa levittää, julkistaa tai muullakaan tavoin antaa kolmansien osapuolten käyttöön tai saataville seuraavia tietoja:

 • kaikki viestintä, jota hän harjoittaa C-Date palvelufoorumin kautta muiden asiakkaiden kanssa,
 • kaikenlaiset C-Date palvelun muiden asiakkaiden henkilötiedot (mm. osoitteet, nimet ja puhelin- tai muut numerot) riippumatta siitä, miten asiakas on saanut nämä tiedot käyttöönsä,
 • tallenteiden ja tekstien toisinnot, jotka hän on saanut käyttöönsä palvelun kautta. Toisintojen valmistaminen on kiellettyä.

(5) Asiakas sitoutuu käyttämään tarjottuja palveluja ainoastaan yksityisiin tarkoituksiin eli yksinomaan henkilökohtaiseen viestintään. Palvelufoorumin kaikenlainen kaupallinen tai ammatillinen käyttö on nimenomaisesti kiellettyä. Tämä tarkoittaa etenkin mutta ei ainoastaan, että palvelua ei saa käyttää tavaroiden tai palvelujen mainostamiseen ja tarjoamiseen tai kolmansien henkilöiden tietojen lähettämiseen tai levittämiseen. Jos asiakas käyttää C-Date-palvelua oman taloudellisen edun ajamiseen tai käyttää saamiaan yksityiskohtia ja tietoja kaupallisiin tarkoituksiin, on hänen maksettava 2500€:n sopimussakko jokaisesta todistettavasta rikkomuksesta, huolimatta mahdollisesta vahingonkorvausvaatimuksesta.

(6) Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja C-Date muiden asiakkaiden suojelemiseksi. Asiakas ei saa käyttää C-Date palvelua väärinkäytön tarkoituksessa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea, muttei kuitenkaan tyhjentävästi, että asiakkaan on kiellettyä:

 • ladata asiakasprofiiliin muiden asiakkaiden ihmisarvoa tai ihmisoikeuksia ja/tai yleisiä yksilön oikeuksia loukkaavaa tai muulla tavoin lainvastaista materiaalia tai levittää tällaista materiaalia C-Date palvelun kautta (erityisesti on kiellettyä ladata tai levittää herjaavaa, kunniaa loukkaavaa tai pornografista materiaalia)
 • ottaa yhteyttä muihin C-Date asiakkaisiin petollisessa tarkoituksessa
 • pakottaa muita asiakkaita millään tavoin tai muutoin ahdistella heitä ei-toivotulla tavalla

 (7) Asiakas on velvollinen pidättäytymään kaikenlaisista toimista, jotka voivat jollakin tavoin vaarantaa tai estää C-Date palvelun häiriöttömän toiminnan ja kesketyksettömän käytettävyyden. Tämä koskee etenkin, muttei kuitenkaan tyhjentävästi seuraavia toimia:

 • joukkoviestien lähettäminen
 • tartutettujen tiedostojen, ohjelmistojen tai muiden tietojen tallentaminen asiakasprofiiliin tai niiden levittäminen palvelun kautta
 • kaikenlaisen materiaalin (kuvat, tekstit, ohjelmistot, jne.) tallentaminen asiakasprofiiliin tai levittäminen palvelun kautta, mikäli tämä materiaali loukkaa kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia ja/tai asiakas ei pysty osoittamaan riittäviä materiaalin käyttöoikeuksia

(8) Havaitessaan merkkejä luvattomasta tai lainvastaisesta käytöstä, C-Date voi yllä mainittujen ehtojen ja/tai muun pätevän lainsäädännön noudattamisen tarkistamiseksi sekä C-Date palvelun häiriöttömän toiminnan ja käytettävyyden varmistamiseksi tutkia kaikki asiakasprofiileihin tallennetut ja palvelun kautta levitetyt tiedot ja materiaalit. C-Datella ei kuitenkaan ole velvollisuutta tähän. Jos C-Date havaitsee rikkomuksen, sillä on oikeus muuttaa tai poistaa kyseisiä tietoja ja materiaalia, sekä estää palveluun pääsy. Kiistatapauksissa C-Datella on viime käden oikeus päättää, onko kyseessä oleva käyttö luvallista. C-Date palvelun luvaton käyttö/hyödyntäminen johtaa yksityis- ja rikosoikeudellisiin oikeustoimiin.

(9) Asiakas on velvollinen lähettämään kaikki ilmoituksensa C-Datelle joko sähköpostitse kulloisellakin internetsivustolla/mobiilisovelluksessa mainittuun osoitteeseen (mm. [email protected]) tai postitse, ellei asiakkaalle näissä ehdoissa tai internetsivuistoilla/mobiilisovelluksessa nimenomaisesti ilmoiteta muista yhteydenottotavoista. Palveluun sisään kirjautuneille asiakkaille C-Date viestii normaalisti kuvaruudulla näkyvien viestien avulla. C-Date voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä myös asiakasprofiiliin tallennetun sähköpostiosoitteen kautta.  

(10) Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki hänen lataamansa materiaali C-Date sivustolla /mobiilisovelluksessa on kaikkien asiakkaiden saatavilla mikäli profiili on listattuna heidän kontaktiehdokkaisiinsa. Tätä sovelletaan riippumatta siitä, että muut asiakkaat ovat saattaneet rekisteröityä muihin Interdate S.A.:n tarjoamiin palveluihin toisien Interdate S.A. palveluiden kautta tai yhteistyökumppaneiden sivustoilla. Vastavuoroisesti asiakas myös hyötyy tästä keskitetystä Interdate S.A.n tietokannasta ja niiden sivustojen tarjoamista palveluista, jotka ovat saatavilla eri verkko-osoitteissa, mutta osana heidän kontaktiehdokaslistaansa.

(11) Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että C-Date voi lähettää hänen nimissään viestejä auttaakseen asiakasta pääsemään alkuun alustamme käytössä sekä ylläpitääkseen jäsenten välistä kommunikaatiota. Asiakas voi koska tahansa kytkeä tämän toiminnon pois päältä omasta profiilistaan.

4. Maksaminen ja erimielisyydet

 (1) Asiakkaan on esitettävä ja perusteltava C-Datelle kirjallisesti huomautuksensa veloitettujen tai laskutettujen maksujen suuruudesta viimeistään kuuden (6) viikon aikana kyseisten maksujen veloittamisesta tai laskun saamisesta. Ellei asiakas esitä perusteltuja huomautuksia tämän 6 viikon määräajan kuluessa, veloitettuja tai laskutettuja maksuja pidetään hyväksyttyinä.

(2) Palvelun vain vähäpätöiset häiriöt eivät oikeuta reklamaatioon. Maksullisen palvelun häiriötä pidetään vähäpätöisenä, jos ajanjakso, jonka aikana asiakas ei voi käyttää maksullista palvelua, ei ylitä kahta peräkkäistä päivää. Oikeutetun reklamaation edellytyksenä on lisäksi, että C-Date on näiden yleisten sopimusehtojen yhdeksännen kohdan mukaisesti vastuussa palvelun häiriöstä.

(3) Oikeutetun huomautuksen tapauksessa pätevät seuraavat säännöt: Maksullinen tilausajanjakso, jonka asiakas on ostanut näiden ehtojen kohdan 2 toisen alakohdan mukaisesti, pitenee sillä ajalla, josta asiakas on esittänyt aiheellisen huomautuksen. Lisäksi asiakkaalla on oikeus asettaa C-Datelle viiden työpäivän määräaika velvoitteiden asianmukaiselle täyttämiselle ja vaatia hyvitystä kohdan 6 viidennen alakohdan mukaisesti. Mikäli reklamaatioon johtanutta epäkohtaa ei määräajan umpeuduttua ole korjattu, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. Käyttämättä jäänyt tilausaika hyvitetään kohdan 6 viidennen alakohdan mukaisesti.

(4) Jos asiakas ei suorita maksuja tai suorittaa ne myöhässä, C-Date pidättää itsellään oikeuden valtuuttaa perintätoimisto ja periä nämä maksut asiakkaalta. C-Date pidättää lisäksi itsellään oikeuden periä viivästyskorkoja, joiden määrä lasketaan lainsäädännön nojalla.

(5) C-Date pidättää itsellään oikeuden periä asiakkaalta lainsäädännön rajoissa kustannukset, jotka syntyvät luottokorttimaksun tai suoraveloituksen aiheettomasta perumisesta.

 (6) Asiakas voi kuitata vaatimukset vastavaatimuksilla tai vaatia pidätysoikeutta mahdollisten omien vaatimustensa osalta vain, jos hänen vaatimuksensa ovat lainvoimaisesti todettuja, kiistattomia tai tunnustettuja.

(7) C-Date iOS/Android mobiilisovelluksen ollessa saatavilla, sovelluksen sisäisten ostojen maksuliikenne välittyy Apple iTunes/Google Play sovelluskaupan kautta ja Apple iTunes/Google Play Kauppa sovelluskaupan ehtojen mukaisesti. Maksut veloitetaan asiakkaan iTunes/Google-tililtä. iOS/Android-sovelluksella tehtyihin sovelluksensisäisiin ostoihin ei sovelleta kohtia 4. (1) - (6). Maksuja koskevat huomautukset tulee esittää yksinomaan Apple iTunes/Google Play Kauppa sovelluskaupalle.

5. Tietosuoja

Tietosuojalausunto löytyy täältä: https://www.c-date.fi/info/tietosuojalausunto.html

6. Sopimuksen purkaminen ja jatkuminen

(1) Asiakas voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta purkaa maksuttoman sopimussuhteen, jonka hän solmii palveluun rekisteröityessään kohdan 2 ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Profiilin poistaminen onnistuu klikkaamalla linkkiä ”Deaktivoi profiili”, joka löytyy verkkosivuston/mobiilisovelluksen ”Asetukset”-valikosta. Sovelluksen asennuksen poistaminen ei poista profiilia. Sopimus puretaan perumalla rekisteröityminen, jolloin sekä asiakasprofiili että siihen liittyvät tiedot poistetaan. C-Datella on niin ikään oikeus milloin tahansa purkaa kohdan 2 ensimmäisen alakohdan mukaisesti solmittu sopimussuhde 2 viikon määräajassa. Kohdan 2 ensimmäisen alakohdan mukaisen maksuttoman sopimussuhteen purkaminen ei vaikuta kohdan 2 toisen alakohdan mukaiseen maksulliseen sopimussuhteeseen, johon pätevät seuraavat säännöt kohdan 6 toisen alakohdan mukaisesti. Kun asiakas, joka on solminut sopimussuhteen sekä kohdan 2 ensimmäisen että toisen alakohdan mukaisesti, peruu rekisteröitymisensä ja poistaa asiakasprofiilinsa, hän luopuu oikeudestaan käyttää jäljellä oleva tilausajanjakso, eli hän ei saa tästä ajanjaksosta jo maksettuja maksuja takaisin.

 (2) Asiakas voi purkaa verkkosivujen kautta hankitun maksullisen sopimussuhteen, jonka hän on solminut kohdan 2 toisen alakohdan mukaisesti, viimeistään 14 päivää ennen hankitun tilausajanjakson loppumista, tai jos maksullista sopimusta tehdessä on sovittu muusta määräajasta, tässä määräajassa.

C-Date haluaa tehdä sopimuksen purkamisen helpoksi asiakkailleen. Sopimuksen voi purkaa seuraavilla tavoilla: joko asiakkaan profiilin "asetukset" osiossa tai painamalla tästä (ja seuraamalla Premium-jäsenyyden purkamisen ohjeita). Vaihtoehtoisesti asiakas voi purkaa jäsenyytensä myös lähettämällä nimenomaisen, kirjallisen ja allekirjoitetun ilmoituksen mihin tahansa alla olevista yhteystiedoista. Prosessin selkeyttämiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi asiakkaan on aina ilmoitettava koko nimensä, maa jossa hän käyttää C-Date -palvelua ja C-Date -palveluun rekisteröity sähköpostiosoitteensa sekä palvelussa mahdollisesti käytettävä käyttäjätunnus. Tietojen ilmoittaminen tulee ehdottomasti tehdä helposti luettavalla tavalla (käsinkirjoitettuna TIKKUKIRJAIMIN). Sopimuksen purku on joka tapauksessa lähetettävä allekirjoitettuna joko sähköpostitse liitteenä ([email protected]), postitse (Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg ) tai faksilla (00 358 98 565 72 67).

C-Date iOS/Android mobiilisovelluksen ollessa saatavilla, iOS/Android-sovelluksen sovelluksensisäisellä ostolla solmitun maksullisen sopimussuhteen päättäminen tulee tehdä yksinomaan Apple iTunes/Google Play Kauppa sovelluskaupan kautta ja Apple iTunes/Google Play Kauppa sovelluskaupan ehtojen mukaisesti.

Kohdan 2 toisen alakohdan mukaisen maksullisen sopimussuhteen purkaminen ei vaikuta kohdan 2 ensimmäisen alakohdan mukaiseen maksuttomaan sopimussuhteeseen.

(3) Lisäksi C-Datella on erityinen, välitön sopimuksen purkamisoikeus, jos asiakas rikkoo kohdan 3 alakohdissa 1-7 määriteltyjä käyttöehtoja ja käyttää palvelua lainvastaisella tavalla. C-Datella on tällaisessa tapauksessa oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun välittömästi. Jos asiakkaan, joka on solminut sekä maksuttoman että maksullisen sopimuksen, pääsy palveluun estetään, jäljelle jääneestä tilausajanjaksosta maksetut maksut pidätetään käsittelykuluina sopimuksen rikkomisen johdosta. Mahdollisia saamisia ei hyvitetä.

(4)  Maksullisen yhteydenottopalvelun käyttöaika ja sitä vastaava kohdan 2 toisen alakohdan mukainen sopimussuhde jatkuvat automaattisesti tilatun, määritellyn tilausajanjakson päätyttyä kyseisen pituisella uudella tilausajanjaksolla (esimerkiksi 3 tai 6 kuukaudella), ellei asiakas pura sopimusta viimeistään 14 päivää ennen tilausajanjakson päättymistä tai, jos maksullista sopimusta tehdessä on sovittu muusta määräajasta, tässä määräajassa. Sopimuksen purkamista koskevassa ilmoituksessa on mainittava koko nimi sekä nimimerkit. C-Date muistuttaa asiakastaan sähköpostitse viimeistään 16 päivää ennen kuin ajankohtainen sopimuskausi päättyy antamalla hänelle mahdollisuuden irtisanoa jäsenyytensä..

(5) C-Datella on milloin tahansa oikeus lopettaa palveluiden tarjoaminen kokonaan tai osittain. Asiakkaat, jotka eivät ole käyttäneet ostamaansa palvelua kokonaan C-Date lopettaessa palvelun tarjoamisen, saavat suhteellisen korvauksen siitä osasta maksamaansa palvelua, jota he eivät vielä ole käyttäneet.

7. Teollis- ja tekijänoikeudet

Kaikki C-Date internetsivustoilla/mobiilisovelluksessa ja/tai C-Date palvelun yhteydessä käytetyt tekstit, grafiikat, käyttöliittymät, näkyvät rajapinnat, valokuvat, tavaramerkit, logot, äänet, musiikki, piirrokset, konekieli, ohjelmat, menetelmät, ohjelmistot ja muut teknologiat (yhdessä „sisältö“) ja ennen kaikkea muttei ainoastaan C-Date internetsivustoilla/mobiilisovelluksessa ja/tai sen palveluiden yhteydessä tarjottavan sisällön design, rakenne, valikoima, koordinaatio, ilmentymä, käyttötuntuma („look and feel“) ja järjestys ovat C-Date tai vastaavan omistajan yksinomaisessa omistuksessa, valvonnassa tai lisenssin alaisuudessa ja niitä suojaavat kauppa-, tekijän-, patentti- ja tavaramerkkioikeudet sekä muut teollis-ja tekijänoikeudet ja vilpillistä kilpailua koskevat oikeudet. Kaikenlaisesta sallitusta käytöstä on määrätty tyhjentävästi näissä yleisissä sopimusehdoissa. Muunlainen käyttö on sallittua vain C-Date ennakkoon antamalla nimenomaisella suostumuksella. Internetsivustoa/mobiilisovellusta tai sen osia ei saa kopioida, toisintaa, julkaista, ladata toiseen sijaintiin, antaa eteenpäin, asettaa julkisesti saataville, koodata, kääntää, välittää tai jakaa missään muodossa (mukaan lukien „peilaus“) toiselle tietokoneelle, palvelimelle, internetsivustolle, sovellukseen tai muulle julkaisemiseen tai levittämiseen soveltuvalle välineelle tai kaupalliselle yritykselle, ellei C-Date ole antanut ennakkoon nimenomaista suostumustaan.

8. Vastuu

(1) C-Date ei takaa onnistuneen yhteydenottovälityksen syntymistä sopimuksen kestoaikana eikä myöskään ylipäänsä yhteydenoton syntymistä tuona aikana. C-Date ei voi vaikuttaa yhteydenottoihin, sillä ne syntyvät ainoastaan kyseisten asiakkaiden molemminpuolisella suostumuksella. C-Date vastaa yhteydenottovälityksen mahdollistamisesta ja tarjoaa tätä varten palvelujaan, muttei voi taata yhteydenottovälityksen menestystä. Pyynnöstä C-Date myöntää asiakkaalle maksullisen palvelun tilausajan jatkoa, mikäli asiakas ei ole tilausajanjaksona saanut hänelle täksi ajaksi luvattua määrää yhteydenottoehdotuksia.

(2) C-Date ei vastaa asiakkaan kyselylomakkeessa antamien analyysien ja tietojen oikeellisuudesta. Asiakasprofiilien vertailu ja tulokset perustuvat ennen kaikkea kyselylomakkeessa annettuihin tietoihin. Tästä syystä C-Date ei voi myöskään vastata asiakasprofiilien vertailun ja tulosten oikeellisuudesta. C-Date ei vastaa asiakkaiden palvelufoorumilla antamien tai palvelun kautta vaihtamien tietojen oikeellisuudesta.

(3) C-Date ei vastaa kolmansien osapuolten lainvastaisista toimista. C-Date ei ole vastuussa etenkään, jos (lista ei ole tyhjentävä):

 • muut asiakkaat rikkovat kohdan 3 alakohdissa 1-7 määriteltyjä käyttäjävelvollisuuksia
 • kolmas osapuoli saa luvattomasti käyttöönsä henkilökohtaisia asiakastietoja, esimerkiksi jos palvelu joutuu niin kutsutun hakkeroinnin kohteeksi

 (4) C-Date ei takaa palvelun jatkuvaa ja keskeytyksetöntä käytettävyyttä. C-Date ei etenkään vastaa  häiriöistä, vioista tai keskeytyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai tapahtumista, joista C‑date ei ole vastuussa. Vähäpätöisiin häiriöihin, joista C-Date on vastuussa, pätevät kohdan 4 toisen alakohdan säännökset.

(5) Muista kuin yllä mainituista syistä johtuvien vahinkojen osalta C-Date on vastuussa ainoastaan silloin, kun on kyse sen elimen tai vakinaisen tai muun työntekijän tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta. Tällaisessa tapauksessa C-Date on vastuussa vahingosta vain siinä määrin, kuin se on vaikuttanut vahingon syntymiseen muihin syihin verrattuna.

(6) C-Date vastaa vähäisestä huolimattomuudesta ainoastaan, kun on kyse ihmisen hengelle, ruumiilliselle koskemattomuudelle tai terveydelle aiheutuneesta vahingosta ja kun se on rikkonut keskeisiä sopimusvelvoitteita. Vastuu rajoittuu jälkimmäisessä tapauksessa välittömästi syntyviin, ennustettavissa oleviin ja sopimukselle tyypillisiin vahinkoihin.

(7) Muissa tapauksissa vastuu on poissuljettu.

9. Peruuttamisoikeus, Tietoja peruuttamisoikeuden käytöstä

(1)   Koskien C-Date internetsivustolta ostettuja, maksullisia palveluita.

Tietoja peruuttamisoikeuden käytöstä

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljätoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy neljätoista päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Teidän on ilmoitettava meille Interdate S.A., C-Date asiakaspalvelu, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg (faksi: 00 358 98 565 72 67, sähköposti: [email protected]) päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esim. kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta (https://www.c-date.fi/info/peruuttamislomakkeen-malli.html), mutta sen käyttö ei ole pakollista. 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme Teille kaikki Teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (lukuunottamatta lisäkustannuksia siitä, että olette valinneet tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluttua tämän sopimuksen peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei kanssanne on nimenomaisesti muuta sovittu; joka tapauksessa siten, että Teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta  kustannuksia.

Jos olette pyytänyt palvelujen suorittamisen aloittamista peruuttamisen määräajan aikana, Teidän on maksettava meille määrä, joka on suhteessa siihen, minkä verran sopimuksesta on täytetty siihen mennessä, jolloin ilmoitatte meille peruuttavanne sopimuksen, kun vertauskohtana on sopimuksen täyttäminen kokonaisuudessaan.

(2)  C-Date iOS/Android mobiilisovelluksen ollessa saatavilla, asiakkaan tulee yksinomaan käyttää Apple iTunes/Google Play Kaupassa sovelluskaupan myöntämää oikeutta iOS/Android-sovelluksen sovelluksensisäisten ostojen peruuttamiseen.

10. Yleistä

(1) Interdate S.A. -yrityksen päätoimipaikka on Luxemburg. C-Date internetsivustoja ylläpidetään C‑daten omilla palvelimilla.

(2) Näihin yleisiin sopimusehtoihin ja kaikkiin oikeussuhteisiin asiakkaan ja C-Date välillä Suomen lakia. Lisäksi sovelletaan muiden maiden kansallista kuluttajansuojalainsäädäntöä, mikäli se on välttämätöntä ja pakottavaa. Yksinomainen oikeuspaikka kaikissa C-Datea koskevissa riitatapauksissa ilman kuluttajan osallistumista on Interdate S.A. - yrityksen päätoimipaikka.

(3) Interdate S.A. ei osalllistu verkkovälitteiseen riidanratkaisuun (ODR) eikä ole siihen velvollinen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(4) Mikäli jotkut näiden yleisten sopimusehtojen yksittäisistä säännöksistä ovat tai niistä tulee pätemättömiä tai puutteellisia, se ei vaikuta muiden säännösten pätevyyteen. Pätemätön tai puutteellinen säännös korvataan tai sitä täydennetään säännöksellä, joka vastaa parhaiten taloudellisesti tavoiteltua tulosta.

(5) Yleisten sopimusehtojen muuttaminen. C-Datella on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Yleisten sopimusehtojen muutoksia tehdään, jos C-Date muuttaa tarjoamiensa palvelujen sisältöä tai kun C-Date on lain säännösten takia pakko sopeuttaa sopimusehtonsa uusiin lainsäädännöllisiin puitteisiin. Kun sopimusehtoja muutetaan, C-Date ilmoittaa asiakkaalle nimenomaisesti kulloisistakin muutoksista. Asiakas voi esittää muutetuista yleisistä sopimusehdoista huomautuksen kahden viikon määräajassa. C-Date ilmoittaa jokaisen muutoksen tapauksessa nimenomaisesti asiakkaan mahdollisuudesta esittää huomautus sekä määräajasta, jona vastalause on esitettävä. Mikäli asiakas ei esitä muutetuista yleisistä sopimusehdoista vastalausetta määräajassa, uudet yleiset sopimusehdot pätevät häneen määräajan loppumispäivästä lähtien. Muutetut yleiset sopimusehdot tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu internetsivustolla/mobiilisovelluksessa. Sanottu ei kuitenkaan rajoita jokaisen asiakkaan mahdollisuutta irtisanoa jäsenyytensä. Jos asiakas jatkaa C‑daten palveluiden käyttämistä, C-Date olettaa asiakkaan hyväksyneen muutokset. Jos asiakas esittää huomautuksen muutetuista yleisistä sopimusehdoista, C-Datella on oikeus välittömästi lopettaa kohdan 2 ensimmäisessa kohdassa määritelty maksuton jäsenyys. Lisäksi C-Datella on tässä tapauksessa oikeus vastustaa kohdan 6 neljännen alakohdan mukaista maksullisen jäsenyyden automaattista jatkamista. Tässä tapauksessa maksullinen jäsenyys päättyy tuona ajankohtana määritellyssä määräajassa. C-Date esittää huomautuksen maksullisen jäsenyyden jatkamisesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kulloisenkin tilausajanjakson päättymistä.

Asiakkaita kehotetaan täten ottamaan huomioon yleisten sopimusehtojen kulloinkin pätevä versio, joka on aina saatavilla internetsivustolla/mobiilisovelluksessa. Asiakkaan internetsivuston/mobiilisovelluksen käyttö edellyttää kaikkien muutosten ehdotonta hyväksymistä.